Media and Resources

Videos

Videos

XSales® Mobility & Zebra Technologies video

XSales® Mobility & Zebra
Technologies video

XSales® Mobile Sales Execution Solution video

XSales® Mobile Sales Execution Solution
Presentation video

XSales® Mobile for Android video

XSales® Mobile for Android
Demostration video

XSales® logotype

XSales® logotype

Logotype color.

Logotype color negative.

Logotype mono black.

Logotype mono white.

Menu